Thông báo triển khai kế hoạch học kỳ phụ kỳ 2 năm học 2023-2024 tại Phân hiệu

Thông báo số10/TB-ĐHTL-PH ngày 17/01/2024 về việc triển khai kế hoạch học kỳ phụ học kỳ 2 năm học 2023-2024 tại Phân hiệu.

STT

Nội dung Thời gian

Ghi chú

I Kế hoạch học và thi     
1.1 Thời gian học   Từ ngày 26/02/2024-26/05/2024  (11 tuần)
1.2 Thời gian thi Từ ngày 27/05/2024-02/06/2024  (03 tuần)
II Kế hoạch đăng ký nguyện vọng qua google form cho sinh viên Từ ngày 17/01/2024-21/01/2024 Phân hiệu sẽ căn cứ số liệu đăng ký nguyện vọng học để mở lớp môn học cho sinh viên.
III Kế hoạch triển khai chi tiết    
3.1 Thông báo Danh sách các môn học dự kiến mở theo dữ liệu đăng ký nguyện vọng học của sinh viên Từ ngày 25/01/2024-26/01/2024  Sinh viên xem tại website http://tlus.edu.vn

(Cập nhật hàng ngày)

3.2 Phòng Quản lý đào tạo xây dựng thời khóa biểu chi tiết Từ ngày 29/01/2024-04/02/2024  
3.3 Nhận đơn mở lớp (theo mẫu đơn kèm theo thông báo) của sinh viên đối với môn học dự kiến không mở lớp ở mục 3.1 Từ ngày 29/01/2024-31/01/2024 Nhận đơn trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo
3.4 Đăng ký học cho sinh viên theo đơn mở lớp riêng Từ ngày 01/02/2024-04/02/2024   
3.5 Thời gian sinh viên đăng ký học của sinh viên (có thể đăng ký bổ sung, chuyển lớp, hủy học phần) Từ 10h ngày 19/02/2024-22/02/2024  Sinh viên đăng ký bằng tài khoản cá nhân tại htttp://sinhvien.tlu.edu.vn

Chi tiết Thông báo xem tại ĐÂY.

  1. Sinh viên Đăng ký nguyện vọng tại ĐÂY.
  2. Mẫu đơn mở lớp cho sinh viên: XEM CHI TIẾT

DANH SÁCH LỚP MÔN MỞ DỰ KIẾN: XEM CHI TIẾT (CẬP NHẬT NGÀY)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *