GHI DANH NỘP ĐƠN kIỂM TRA TÌNH TRẠNG ĐƠN Hướng dẫn quy trình thực hiện

Ghi chú: 

SV Click vào mẫu đơn tương ứng, đơn sẽ tự động tải về. Điền thông tin theo mẫu và lưu lại Gửi về địa chỉ email: truyenthongtls@gmail.com .Tiếp theo, kích vào nút “Ghi danh nộp đơn” để xác nhận đã nộp đơn, thời gian nộp đơn sẽ được tự động lưu lại. Để kiểm tra tình trạng xử lý đơn, kích vào nút “Kiểm tra tình trạng đơn” để xem, nếu đơn đã được xử lý xin mời qua Phòng Truyền thông và Công tác sinh viên để nhận đơn.

Lưu ý: Các mẫu đơn 12, 13, 14, 15, 16 tải xuống và nộp cho Phòng Quản lý đào tạo. Mẫu đơn số 10 nộp Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng