Ghi chú: 

SV Click vào mẫu đơn tương ứng, tạo bản sao, và điền thông tin theo mẫu, sau đó thoát khỏi mẫu đơn và kích vào nút “Ghi danh nộp đơn” để xác nhận đã nộp đơn, thời gian nộp đơn sẽ được tự động lưu lại. Để kiểm tra tình trạng xử lý đơn, kích vào nút “Kiểm tra tình trạng đơn” để xem, nếu đơn đã được xử lý xin mời qua Phòng Truyền thông và Công tác sinh viên để nhận đơn.

 

GHI DANH NỘP ĐƠN kIỂM TRA TÌNH TRẠNG ĐƠN Hướng dẫn quy trình thực hiện