Thông báo về việc đăng ký học trước một số học phần thuộc chương trình Thạc sĩ năm 2023

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 1545/QĐ- ĐHTL ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi Ban hành Quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ;
Căn cứ Thông báo số 841/TB- ĐHTL ngày 13/9/2023 của Trường Đại học Thủy lợi về đăng ký học trước 15 tín chỉ đào tạo trình độ Thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-ĐHTL ngày 10/02/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi về việc ban hành phân cấp ủy quyền đối với Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại Tỉnh Bình Dương;
Phân hiệu trường Đại học Thủy lợí thông báo quy trình đăng ký học trước 15 tín chỉ đào tạo trình độ Thạc sĩ như sau:

1. Mục đích, phạm vi áp dụng
1.1 Mục đích: Giúp sinh viên bậc đại học tích lũy 15 tín chỉ của chương trình đào tạo
(CTĐT) trình độ Thạc sĩ.
1.2 Phạm vi áp dụng:
– Sinh viên năm thứ 4 đang học chương trình đào tạo đại học của Nhà trường có học
lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên có thể được đăng ký học trước
một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ của Nhà trường.
– Ngành đào tạo ở bậc đại học phải có trong danh mục ngành phù hợp và không có
bổ sung kiến thức của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.
– Số tín chỉ tối đa được đăng ký học trước: 15 (mười lăm) tín chỉ.
– Các học phần được đăng ký học trước thuộc khối kiến thức khối ngành và chuyên
ngành của CTĐT trình độ thạc sĩ.

2. Nội dung quy trình đăng ký học
– Phòng Quản lý Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học trước các học phần trình
độ Thạc sĩ.
– Sinh viên đăng ký ở cùng thời điểm tuyển sinh hàng năm của Nhà trường với phòng
Quản lý Đào tạo.
– Sinh viên lập kế hoạch học tập theo sự hướng dẫn của phòng Quản lý Đào tạo.
– Dựa trên TKB đã công bố cho mỗi CTĐT, sinh viên đăng ký học phần học của
CTĐT thạc sĩ theo TKB công bố mỗi học kỳ.
– Sinh viên tham dự học và tích lũy tín chỉ theo quy định.

3. Hồ sơ đăng ký học
– Phiếu đăng ký học một số học phần thuộc CTĐT trình độ thạc sĩ (theo mẫu).
– Bản sao kết quả học tập.
– Bản sao thẻ sinh viên.
– 2 ảnh (4×6).

Chi tiết xem tại ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *