Thông báo về triển khai kế hoạch học kỳ phụ kỳ 2 năm học 2022-2023 tại Phân hiệu

Thông báo số 19/TB-ĐHTL-PH ngày 08/03/2023 về triển khai kế hoạch học kỳ phụ Học kỳ 2 năm học 2022-2023 tại Phân hiệu. Chi tiết xem tại ĐÂY.

Sinh viên Đăng ký nguyện vọng tại ĐÂY.

Mẫu đơn mở lớp cho sinh viên: XEM CHI TIẾT