Trang chủ / Kế toán và quản trị kinh doanh / CTĐT và Đề cương môn học / Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (áp dụng từ khóa 60)

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (áp dụng từ khóa 60)

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu lao động trong môi trường toàn câu hóa, chương trình đào tạo của ngành QTKD đã có những thay đổi cơ bản so với trước đây. Chương trình đào tạo hiện đang được áp dụng từ khóa 60 như sau:

STT Học phần (Tiếng Việt) Tín
chỉ
I GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 34
I.1 Lý luận chính trị 12
1 Pháp luật đại cương 2
2 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin I 2
3 Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin II 3
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
5 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3
I.2 Kỹ năng 5
6 Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình 3
7 Kỹ năng đàm phán 2
I.3 Khoa học tự nhiên và tin học 9
8 Toán cao cấp 1 2
9 Toán cao cấp 2 2
10 Tin học văn phòng 3
11 Nhập môn xác suất thống kê 2
I.4 Tiếng Anh 8
12 Tiếng Anh I 2
13 Tiếng Anh II 3
14 Tiếng Anh III 3
I.5 Giáo dục quốc phòng 165t
I.6 Giáo dục thể chất 5
II GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 96
STT Học phần (Tiếng Việt) Tín
chỉ
II.1 Cơ sở khối ngành 19
15 Nguyên lý kinh tế vi mô 3
16 Quản trị học 2
17 Nguyên lý kinh tế vĩ mô 3
18 Nguyên lý kế toán 3
19 Nguyên lý thống kê 3
20 Pháp luật kinh tế 2
21 Marketing căn bản 3
II.2 Kiến thức cơ sở ngành 12
22 Tài chính – Tiền tệ 2
23 Kinh tế quản lý 2
24 Kinh doanh quốc tế 2
25 Thương mại điện tử 2
26 Thống kê doanh nghiệp 2
27 Lý thuyết tổ chức 2
II.3 Kiến thức ngành 33
28 Quản trị nguồn nhân lực 3
29 Quản trị tài chính doanh nghiệp 3
STT Học phần (Tiếng Việt) Tín
chỉ
30 Quản lý chất lượng 2
31 Quản trị tác nghiệp 3
32 Quản trị rủi ro 2
33 Quản trị marketing 2
34 Hệ thống thông tin quản lý 2
35 Quản lý dự án 2
36 Khởi nghiệp 2
37 Kế toán quản trị I 3
38 Quản trị chiến lược 3
39 Quản trị hậu cần và chuỗi cung ứng 3
40 Quản trị doanh nghiệp 2
41 Thực tập ngành Quản trị kinh doanh 3
II.4 Kiến thức tự chọn 8
42 Kinh tế lượng 2
43 Kinh tế xây dựng I 2
44 Doanh nghiệp xã hội 2
45 Quản trị văn phòng 2
STT Học phần (Tiếng Việt) Tín
chỉ
46 Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh 2
47 Phát triển kỹ năng quản trị 2
48 Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế 2
49 Kinh tế đầu tư 2
50 Thị trường chứng khoán 2
51 Quản trị công ty 2
52 Văn hóa doanh nghiệp 2
53 Quản lý nhà nước về kinh tế 2
54 Kế toán quản trị II 2
II.5 Học phần tốt nghiệp 7
II.6 Kiến thức chuyên ngành 15
II.6.1 Quản trị kinh doanh quốc tế 15
57 Pháp luật kinh doanh quốc tế 3
58 Marketing quốc tế 2
59 Giao dịch thương mại quốc tế 3
60 Logistics quốc tế 3
61 Thanh toán quốc tế 2
STT Học phần (Tiếng Việt) Tín
chỉ
62 Quản trị tài chính quốc tế 2
II.6.1 Quản trị Marketing 15
63 Hành vi người tiêu dùng 3
64 Quản trị bán hàng 2
65 Quản trị kênh phân phối 2
66 Marketing số 3
67 Quản trị truyền thông marketing 3
68 Quản trị thương hiệu 2
II.6.1 Quản trị kinh doanh thương mại điện tử 15
69 Thanh toán điện tử 3
70 Kế hoạch kinh doanh 2
71 Marketing số 3
72 Quản trị nội dung và chăm sóc website 2
73 Kinh doanh Thương mại điện tử 3
74 Quản trị thương hiệu 2
DE CUONG 2018