Trang chủ / Tài chính / Hoạt động tài chính / Văn bản quản lý nhà nước về Tài chính công

Văn bản quản lý nhà nước về Tài chính công

Văn bản quản lý nhà nước về tài chính:

STT

Số ký hiệu Ngày ban hành

Trích yếu

1

Nghị Định 60

21/06/2021

Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

2

Nghị Định 16

14/02/2015

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

3

Luật 39

27/06/2019

Luật đầu tư công

4

Luật 38

27/06/2019

Luật quản lý thuế

5

Luật 34

29/11/2018

Luật sửa đổi bổ sung Luật GDDH

6

Thông tư 107

10/10/2017

Hướng dẫn chế độ kế toán HCSN

7

Thông tư 45

07/05/2018

Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và TSCĐ do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính vào vốn nhà nước tại doanh nghiệp

8

Nghị Quyết 954

02/06/2020

Về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân

9

Nghị định 126

19/10/2020

Quy định chi tiết Luật quản lý thuế

10

Nghị định 99

30/12/2019

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học