Trang chủ / Hành chính / Văn bản quản lý Nhà nước về Hành chính

Văn bản quản lý Nhà nước về Hành chính

TT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

1

91/2015/QH13

24/11/2015

Luật dân sự

2

45/2019/QH13

20/11/2019

Bộ luật lao động

3

58/2014/QH13

20/11/2014

Luật bảo hiểm xã hội

4

01/VBHN-VPQH

10/07/2014

Văn bản hợp nhất: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

5

26/VBHN-VPQH

16/12/2019

Văn bản hợp nhất Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

6

03/2021/TT-BNV

29/06/2021

Thông tư: Sửa đổi bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp chế độ thâm niên vượt khung đối với Cán bộ, Công chức, Viên chức và Người lao động

 

Bài Viết Khác

Thông báo dự lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI CƠ SỞ 2  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT …