Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 61 và khóa 62 HK 2 năm học 2020-2021

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 61 và khóa 62 HK 2 năm học 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

Số:       /KH-ĐHTL-PH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2021

                

KẾ HOẠCH

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của

sinh viên khóa 61 và khóa 62 HK 2 năm học 2020-2021

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021, Phân Hiệu thông báo kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 (2020 – 2021) như sau:

  1. Đối tượng đánh giá

Sinh viên đại học hệ chính quy K61 và khóa 62 đang học tại trường.

  1. Kế hoạch thực hiện:
TT Nội dung Kế hoạch thực hiện
1 – Cá nhân từng sinh viên tự đánh giá kết quả rèn luyện tại đường link: sinhvien.tlu.edu.vn.

– Sinh viên đăng nhập hệ thống → Chọn chức năng “Điểm rèn luyện” → Chọn học kỳ, năm học cần đánh giá → Nhập dữ liệu điểm rèn luyện → Lưu lại để kết thúc đánh giá.

23/9 đến trước 30/9/2021
2 – CVHT đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên tại đường link: sv20.tlu.edu.vn.

– CVHT họp xét và hoàn thiện biên bản đánh giá kết quả rèn luyện và nộp dữ liệu về khoa/TT/PH (theo mẫu M1).

Trước 05/10/2021
3 – Khoa/TT/PH đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên tại đường link: sv20.tlu.edu.vn.

– Khoa/TT/PH họp xét, tổng hợp kết quả rèn luyện và nộp dữ liệu về Phòng CT & CTSV (theo mẫu M2).

Trước 11/10/2021
4 Hội đồng cấp trường xét và thông báo kết quả đánh giá rèn luyện cho sinh viên Trước ngày 15/10/2021

III. Một số lưu ý:

  1. Sinh viên đánh giá kết quả rèn luyện tại tài khoản đăng ký học của sinh viên.
  2. Phân hiệu Đại học Thủy Lợi tổng hợp đánh giá kết quả tại tài khoản quản lý đào tạo do Trung tâm tin học cung cấp.
  3. Hội đồng các khoa, Trung tâm, Phân hiệu Đại học Thủy Lợi họp xét (có thể sử dụng hình thức online) và gửi bản tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện về phòng Chính trị & CTSV (bằng công văn & File theo địa chỉ email: thuyp72002@tlu.edu.vn).

 

Nơi nhận:

–  BGĐ (để b/c);

– Các lớp K61, K62;

– Trang Web PH;

– Lưu  VT, ĐT&CTSV.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Lê Trung Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …