Trang chủ / Hành chính / Phổ biến pháp luật / Văn bản Luật / Tổng hợp một số Luật liên quan đến Giáo dục đào tạo và người lao động

Tổng hợp một số Luật liên quan đến Giáo dục đào tạo và người lao động

TỔNG HỢP CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TT Số / ký hiệu Ban hành Trích yếu
1 Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 2012 Quốc hội ban hành Luật giáo dục đại học
2 Luật số 22/2008/QH12 : LUẬT CÔNG CHỨC 13/11/2008 Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công chức
3 Luật số 12/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT CÔNG ĐOÀN 20/06/2012 Quốc hội ban hành Luật Công đoàn
4 Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội : BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 18/06/2012 Quốc hội ban hành Bộ luật lao động
5 Pháp lệnh số 31/2000/PL-UBTVQH10 của Quốc hội : Pháp lệnh thư viện 28/02/2001 Quốc hội ban hành Pháp lệnh thư viện
 6 Luật thanh tra Số 56/2010/QH12 05/11/2010 Luật này quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân

Còn tiếp tục cập nhật…

Bài Viết Khác

Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT – Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT - Quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập