Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Mẫu văn bản Đại học / Thủ tục hành chính dành cho sinh viên ĐHCQ tại Phân hiệu năm 2022

Thủ tục hành chính dành cho sinh viên ĐHCQ tại Phân hiệu năm 2022

TT Nội dung Chi tiết
1 Thủ tục xin miễn giảm học phí Mẫu đơn
2 Thủ tục xin hưởng trợ cấp xã hội Mẫu đơn
3 Thủ tục sinh viên xin hỗ trợ chi phí học tập Mẫu đơn
4 Thủ tục xin thanh toán ra trường Mẫu đơn
5 Thủ tục sinh viên xin nghỉ học tạm thời Mẫu đơn
6 Thủ tục sinh viên xin trở lại trường học tiếp Mẫu đơn
7 Thủ tục sinh viên xin thôi học tại trường Mẫu đơn