Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Học phí - Học bổng / Thu học phí đợt học chính và đợt học kỳ song song HK1-2020-2021 qua tài khoản ngân hàng

Thu học phí đợt học chính và đợt học kỳ song song HK1-2020-2021 qua tài khoản ngân hàng

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
PHÂN HIỆU
—————
Số: 71/TB-ĐHTL-PH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Thu học phí đợt học chính và đợt học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 của sinh viên qua tài khoản ngân hàng
———————————–

Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi thông báo thời hạn thu học phí đợt học chính và đợt học kỳ song song học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 như sau:

1. Thời hạn nộp tiền vào tài khoản ATM

Sinh viên nộp tiền vào tài khoản đến hết ngày 16/12/2020.

2. Thời hạn quét học phí tại Ngân hàng

Ngân hàng quét vào các ngày 17/12 đến hết ngày 18/12/2020.

3. Phương thức

– Sinh viên K56, 57, 58, 59, 60 & 61 hệ đại học chính quy chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng Vietcombank, học phí sẽ tự động trừ trong tài khoản của sinh viên khi đến hạn đóng học phí theo thông báo của Nhà trường (Tiền phải có trong tài khoản bằng tiền học phí phải đóng trong kỳ +50.000đ tiền duy trì thẻ);

– Ngân hàng sẽ tự động quét thu tiền học phí từ tài khoản của sinh viên theo lịch thông báo trên với những sinh viên đã có đủ tiền trong tài khoản (gồm tiền học phí + 50.000đ tiền duy trì thẻ).

Lưu ý:

– Sinh viên đã nộp học phí vào tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank nhưng đến khi hết thời hạn nộp học phí theo thông báo đóng học phí mà không thấy quét học phí thì liên hệ Ban Tài vụ để được giải quyết.

– Đề nghị sinh viên đóng học phí đúng thời hạn, nếu không sẽ bị xử lý theo quy chế hiện hành.

Nơi nhận:
– BGĐ (để b/c);
– Các Ban; Bộ môn;
– GVCN các lớp;
– Các lớp chính quy;
– Trang web;
– Lưu: VT, Tài vụ

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS.TS Nguyễn Đăng Tính

Bài Viết Khác

Thông báo về mức thu học phí hệ Cao học học kỳ 1 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-ĐHTL ngày 06 tháng 08 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo tới toàn thể học viên các lớp về mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022