Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo về việc rà soát Đánh giá điểm rèn luyện kỳ II năm học 2015-2016

Thông báo về việc rà soát Đánh giá điểm rèn luyện kỳ II năm học 2015-2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                            Tp.HCM, ngày 1  tháng 9  năm 2016

THÔNG BÁO

V/v rà soát đánh giá điểm rèn luyện kỳ II năm học 2015-2016

Ban Đào tạo và CTSV thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa K55,  K56, K57 danh sách sinh viên đánh giá điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2015-2016 như sau (danh sách kèm theo).

Đối với các trường hợp sinh viên bị bôi đỏ hiện tại vẫn trong danh sách lớp nhưng không thấy có tên trong Bảng đánh giá tổng hợp gửi về Ban Đào tạo và CTSV. Nếu những sinh viên này tự ý bỏ học đề nghị các lớp phải đánh giá để điểm 0 cho những sinh viên đó.

Riêng đối với lớp S17-56CX1 hiện nay chưa nộp nên không có trong danh sách.

Mọi thắc mắc phản hồi đề nghị làm đơn nộp tại Bộ phân tiếp sinh viên Ban Đào tạo và CTSV đến hết ngày 6/9/2016. Sau ngày này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết. Vì vậy để đảm bảo quyền lợi của các lớp, các sinh viên yêu cầu các lớp nghiêm chỉnh chấp hành.

 

BAN ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Danh sách đính kèm:  DS _ KQRL ky 2 nam 15-16_CS2

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

 

Bài Viết Khác

Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng khuyến học của cựu sinh viên Nguyễn Nhung, K52 ngành Kế toán – năm 2022

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI  Số: 758/KH-ĐHTL CỘNG HOÀ XÃ …