Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Học phí - Học bổng / Thông báo về việc khóa tài khoản đăng ký học của sinh viên chưa hoàn thành đóng học phí năm học 2019-2020 và các đợt học trước

Thông báo về việc khóa tài khoản đăng ký học của sinh viên chưa hoàn thành đóng học phí năm học 2019-2020 và các đợt học trước

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

———

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

Số: 48/TB-ĐHTL-PH

 

Tp.HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v khóa tài khoản đăng ký học của sinh viên chưa hoàn thành

đóng học phí năm học 2019-2020 và các đợt học trước

—————————————

Hiện nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa hoàn thành việc đóng học phí năm học 2019-2020 trở về trước.

Vì vậy Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện việc đóng học phí theo đúng quy định, hạn cuối trước 16h00 ngày 13/09/2020.

Sau thời gian trên những sinh viên còn nợ học phí sẽ bị khóa tài khoản đăng ký học và hủy toàn bộ các học phần đã đăng ký.

Lưu ý:

– Sinh viên có thể đóng tiền học phí trực tiếp tại Ban Tài vụ.

– Sinh viên đã nộp học phí vào tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank, sau thời hạn nộp học phí theo thông báo nhưng không thấy quét học phí đề nghị liên hệ tại Ban Tài vụ để được giải quyết.

 Nơi nhận:

– BGĐ (để b/c);

– Các Ban; Bộ môn;   

– CVHT các lớp.

– Các lớp chính qui;

– Trang web;

– Lưu: VT,Tài vụ.

KT.GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS Nguyễn Đăng Tính

 

Bài Viết Khác

Thông báo tổ chức học tập trực tiếp học kỳ 2 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Số lượt xem bài viết: 469