Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Học phí - Học bổng / Thông báo về việc đóng học phí các lớp ít hơn 10 sinh viên học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo về việc đóng học phí các lớp ít hơn 10 sinh viên học kỳ 2 năm học 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

Số:        /TB-ĐHTL-CS2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Tp. Hồ Chí Minh, ngày  12  tháng  4  năm 2018

THÔNG BÁO

(Về đóng học phí các lớp ít hơn 10 sinh viên học kỳ 2 năm học 2017-2018)

 

Cơ sở 2 – ĐHTL thông báo đề nghị sinh viên các lớp đã đăng ký học các môn học đối với lớp ít hơn 10 sinh viên tại kỳ 2 năm học 2017-2018 (có danh sách kèm theo) như sau:

Sinh viên đóng tiền trực tiếp tại Ban Tài vụ từ ngày 12,13/4/2018. Sau thời gian này nếu các sinh viên không đóng lệ phí sẽ bị hủy toàn bộ kết quả đã đăng ký.

Yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc theo thông báo.

                                                                                    TL.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                    TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

  • BGĐ (để b/c)                                                                    (đã ký)
  • Các lớp trong CS2
  • Trang web
  • Lưu VT, ĐT & CTSV                                                    TS Lê Trung Thành

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

Bài Viết Khác

Thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2021

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo thi tuyển công chứ