Trang chủ / Hot news / Thông báo về việc điều chỉnh lịch học đối với sinh viên các khóa học tại Tp.Hồ Chí Minh

Thông báo về việc điều chỉnh lịch học đối với sinh viên các khóa học tại Tp.Hồ Chí Minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

Số: 49 /TB-ĐHTL-CS2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2018

 THÔNG BÁO

(Về việc điều chỉnh lịch học đối với sinh viên các khóa học tại Tp.Hồ Chí Minh)

———————————–

Cơ sở 2 – ĐHTL trân trọng thông báo tới toàn thể quý thầy, cô và sinh viên về việc điều chỉnh lịch học ngày 20/8/2018 tại Tp. Hồ Chí Minh như sau:

  • Ngày 20/8 sinh viên học tập tại Tp.Hồ Chí Minh được nghỉ học.
  • Lịch học bù vào ngày 25/8 ( Thứ 7)

Đề nghị sinh viên các lớp tại Tp. Hồ Chí Minh sắp xếp kế hoạch học tập theo đúng thông báo.

Trân trọng thông báo!

    P.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

  • BGĐ (để b/c)                                                 (đã ký)
  • CVHT, GVCN
  • Các Bộ môn, TT
  • Các lớp tại Tp.HCM                                TS Nguyễn Đăng Tính
  • Trang web
  • Lưu VT, ĐT & CTSV

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …