Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Thông báo về việc cử Ban cán sự các lớp K57, 58, 59, 60 & 61 tham dự Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Thông báo về việc cử Ban cán sự các lớp K57, 58, 59, 60 & 61 tham dự Kỷ niệm 60 năm thành lập trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

Số:  72/TB-ĐHTL-CS2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

(Về việc cử Ban cán sự các lớp K57,58,59,60 &61 tham dự

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường)

———————————–

 

Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi trân trọng thông báo tới sinh viên các lớp về việc cử Ban cán sự các lớp K57, 58, 59, 60 & 61 tham gia buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường như sau:

  • Thời gian: 7h30 ngày 10 tháng 11 năm 2019
  • Địa điểm: Cơ sở 2 – ĐHTL; Số 2 Trường Sa, P.17, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Đề nghị Ban Cán sự các lớp mặc trang phục áo 60 năm nhà trường đã phát tham dự đông đủ và đúng giờ.

Trân trọng thông báo!

TL/GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO VÀ CTSV

Nơi nhận:

– BGĐ (để b/c)

– CVHT, GVCN

– Các Bộ môn, TT

– Các lớp tại Tp.HCM

– Trang web

– Lưu VT, ĐT & CTSV

(đã ký)

 

PGS.TS Lê Trung Thành

 

Bài Viết Khác

Thông báo tổ chức học tập trực tiếp học kỳ 2 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Số lượt xem bài viết: 467