Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Thông báo về thời gian học viên, sinh viên quay trở lại trường học tập

Thông báo về thời gian học viên, sinh viên quay trở lại trường học tập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 71 /TB-ĐHTL-PH

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

Về thời gian học viên, sinh viên quay trở lại trường học tập

 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2020-2021 của Trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ thông báo số 70/TB-ĐHTL-PH ngày 04/12/2020 của Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay,  Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi thông báo tới toàn thể giảng viên, học viên và sinh viên như sau:

  • Toàn thể học viên, sinh viên trong toàn Phân hiệu đi học trở lại bình thường bắt đầu từ thứ Hai ngày 14/12/2020 theo thời khóa biểu hiện hành.
  • Ban Đào tạo & Công tác sinh viên, Ban Tổ chức – Hành chính – Quản trị phối hợp cùng Đoàn Thanh Niên và các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp đảm bảo công tác phòng dịch theo quy định của nhà nước .
  • Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập đôn đốc nhắc nhở sinh viên các lớp tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 về sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ cự ly giao tiếp khi đến lớp.

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

– Ban Giám đốc (để BC);

– Các BM, Ban và TT;

– Sinh viên, website;

– Lưu: VT, ĐT&CTSV.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS.TS. NGUYỄN ĐĂNG TÍNH

 

 

Bài Viết Khác

Thông báo về mức thu học phí hệ Cao học học kỳ 1 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-ĐHTL ngày 06 tháng 08 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo tới toàn thể học viên các lớp về mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022