Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Lịch học Đại học / Thông báo về thời gian học bổ sung môn bơi đợt học 4 học kỳ 1 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu

Thông báo về thời gian học bổ sung môn bơi đợt học 4 học kỳ 1 năm học 2020-2021 tại Phân hiệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   03  /TB-ĐHTL-PH

                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2021.

 

THÔNG BÁO

Đợt học 4 học kỳ 1 năm học 2020 – 2021, theo đăng ký của sinh viên, nhà trường có tổ chức môn học Bơi cho sinh viên các khóa từ 61 trờ về trước. Kết thúc đợt học, Trung tâm Bơi Lặn Đại Đồng có phản ánh tình trạng nhiều bạn sinh viên đã đăng ký nhưng không tham gia học đầy đủ.

Để tạo điều kiện cho các sinh viên đã đăng ký, nhà trường đã làm việc với Trung tâm Bơi Lặn Đại Đồng về kế hoạch dạy và thi như sau:

  • Thời gian dạy bổ sung cho sinh viên từ ngày 15/01/2021 đến hết ngày 22/01/2021 (sinh viên có thể đến tất cả các giờ trong thời gian hồ bơi hoạt động).
  • Thời gian thi hết môn ngày 26/01/2021.

Nhà trường đề nghị các sinh viên như đã nêu trên chấp hành theo đúng thông báo của nhà trường.

 

 
Nơi nhận:
- Báo cáo Ban Giám đốc;
- Các sinh viên đăng ký học bơi
- Lưu: VT, Ban ĐT&CTSV

TL. GIÁM ĐỐC

BAN ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

(Đã ký)

PGS.TS Lê Trung Thành

 

Bài Viết Khác

Thông báo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 khối sinh viên

Số lượt xem bài viết: 8