Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Thông báo về kế hoạch học tập, đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ 1 năm học 2019-2020 tại Cơ sở 2

Thông báo về kế hoạch học tập, đăng ký học và xét nguyện vọng học kỳ 1 năm học 2019-2020 tại Cơ sở 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   43 /TB-ĐHTL-CS2

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch học tập, đăng ký học và xét nguyện vọng

học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên K58, 59, 60, 61 và các khóa 57

trở về trước tại Cơ sở 2 – Đại học  Thủy lợi

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, cơ sở vật chất và điều kiện nhân lực giảng dạy, Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi thông báo về kế hoạch học tập, thời gian đăng ký nguyện vọng, đăng ký học và xét nguyện vọng học cho học kỳ I năm học 2019-2020 cho các đối tượng sinh viên K58, 59, 60, 61 và các khóa 57 trở về trước học theo hệ tín chỉ tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi như sau:

 

TT Nội dung Thời gian Ghi chú
I Kế hoạch học và thi    
1 Đối với các khóa 58,59,60    
1.1 Giai đoạn 1
a. Thời gian học  08 tuần từ 05/08/2019-29/09/2019
b. Thời gian thi  02 tuần từ 30/09/2019-13/10/2019
1.2 Giai đoạn 2
a. Thời gian học  08 tuần từ 14/10/2019-08/12/2019
b. Thời gian thi  02 tuần từ 09/12/2019-22/12/2018
2 Đối với khóa 61 (Dự kiến)    
2.1 Nhập học và Tuần GDCN đầu khóa  03 tuần từ 19/08/2019-08/09/2019
2.2 Học quân sự  04 tuần từ 09/09/2019-06/10/2019
2.3 Học kỳ chính
a. Thời gian học:  11 tuần từ 07/10/2019-22/12/2019  
b. Thời gian thi:  3,5 tuần từ 23/12/2019-15/01/2020  
3 Các ngày nghỉ lễ    Sinh viên được nghỉ học các ngày nghỉ lễ
3.1 Quốc khánh 2/9 Thứ 2 ngày 02/09/2019
3.2 Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Thứ 4 ngày 20/11/2019
3.3 Tết dương lịch Thứ 4 ngày 01/01/2020
II Thời gian đăng ký học và  xét nguyện vọng
1 Thời gian đăng ký học Bắt đầu từ 9h00
a. Đối với khóa 58 29/07/2019-01/08/2019
b. Đối với khóa 59 30/07/2019-01/08/2019
c. Đối với khóa 60 30/07/2019-01/08/2019
d. Đối với khóa 61 30/09/2019-03/10/2019
f. Đối với các khóa 57trở về trước đăng ký học cùng các khóa khác 29/09/2019-03/10/2019
2 Thời gian xét nguyện vọng, điều chỉnh thời khóa biểu 02/08/2019-04/08/2019  Sinh viên có thể đăng ký bổ sung, chuyển lớp, hủy đăng ký học
III Thời gian rút học phần các môn học Trong tuần đầu tiên bắt đầu mỗi giai đoạn học tại mục I Chỉ rút học phần, không đăng ký
1 Giai đoạn 1 và các môn học cả học kỳ Từ 9h ngày 05/08/2019-09/08/2019
2 Giai đoạn 2 Từ 9h ngày 14/10/2019-18/10/2019

Lưu ý:

  • Cố vấn học tập đôn đốc và hỗ trợ sinh viên đăng ký học theo đúng chức năng nhiệm vụ;
  • Trung tâm thông tin – thư viện cử cán bộ kỹ thuật trực hạ tầng mạng trong thời gian sinh viên đăng ký.

Cơ sở 2 yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.

 

 

 

Nơi nhận:

– BGĐ (để báo cáo);

– P3,P7, Ban Tài vụ;

– CVHT, Sinh viên

– Lưu: VT, ĐT&CTSV.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

PGS.TS Nguyễn Đăng Tính

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …