Trang chủ / Hot news / Thông báo về Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017

Thông báo về Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  359 TB/ĐHTL-CS2

Tp.HCM, ngày 23  tháng 10  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về Hội Nghị Tổng kết năm học 2016-2017

———————-

 Nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập, tăng cường sự trao đổi giữa nhà trường với sinh viên,  hàng năm nhà trường tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học. Cơ sở 2- Đại học Thủy lợi thông báo tới toàn thể sinh viên các khóa K55, K56, K57, K58 & K59 kế hoạch Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 khối sinh viên như sau:

  1. Thời gian và địa điểm:

–  Thời gian: 19h00 ngày 26/10/2017 (Tối thứ 5)

–   Địa điểm: Hội trường 500 – Khu A – Bình Dương.

  1. Thành phần tham dự:

– Ban Giám đốc, Trưởng, phó các Ban, Bộ môn & Trung tâm tại Cơ sở 2, Đại diện Đoàn Thanh niên, Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập các lớp và các thầy cô giáo đang giảng dạy tại Cơ sở 2.

– K55, K56, K57: Mỗi lớp 05 sinh viên trong đó bao gồm Ban cán sự, ban chấp hành chi đoàn và những sinh viên được khen thưởng.

– K58: Mỗi lớp 20 sinh viên trong đó bao gồm Ban cán sự, ban chấp hành chi đoàn, sinh viên được khen thưởng và sinh viên mỗi lớp được cử đi.

– K59: Mỗi lớp 20 sinh viên trong đó bao gồm Ban cán sự, ban chấp hành chi đoàn và sinh viên mỗi lớp được cử đi.

– Những sinh viên được khen thưởng bao gồm: Danh sách 100 sinh viên được khen thưởng năm học 2016-2017 theo Quyết định số 355/QĐ-ĐHTL-CS2 ngày 18/10/2017.

 3. Nội dung:

– Báo cáo tổng kết năm học năm học 2016-2017.

– Khen thưởng khối sinh viên năm học 2016-2017

– Trao học bổng “Lê Văn Kiểm và gia đình” năm 2017

–  Trao học bổng khuyến học LICOGI năm 2017

– Đối thoại giữa nhà trường và sinh viên.

– Để buổi làm việc được đúng giờ cũng như đảm bảo quyền lợi của các lớp, yêu cầu các lớp nghiêm chỉnh chấp hành.

Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi trân trọng thông báo./.

 

 

Nơi nhận: 

–          Ban Giám đốc (để b/c);

–          Khóa55,56,57, 58, 59

–          Các Bộ Môn, GVCN & CVHT

–          Lưu VT, ĐT&QLSV.

 

P. TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO VÀ CTSV

    Đã ký

                                                            Hoàng Thị lan Anh

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo kế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2022-2023

ế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2022-2023