Trang chủ / Hot news / Thông báo về đóng lệ phí thi Tiếng anh A2

Thông báo về đóng lệ phí thi Tiếng anh A2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

Số: 350 /TB-ĐHTL-CS2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Tp. Hồ Chí Minh, ngày  17  tháng  10  năm 2017

THÔNG BÁO

(Về đóng lệ phí thi Tiếng anh  A2)

Cơ sở 2 – ĐHTL thông báo điều chỉnh thời hạn thu lệ phí thi Tiếng anh A2 năm 2017 như sau:

Sinh viên đóng tiền vào tài khoản từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017; Ngày 20/10/2017 Ngân hàng sẽ tiến hành quét thu tiền lệ phí từ tài khoản thẻ ATM của sinh viên.

(Lưu ý: đóng lệ phí thi tiếng anh A2 cùng đợt thu hoc phí kỳ 1 năm học 2017-208 từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017)

Sau thời gian này nếu các sinh viên không đóng lệ phí sẽ bị hủy toàn bộ kết quả đã đăng ký thi.

Yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc theo thông báo.

 

                       TL.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                           TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

  • BGĐ (để b/c)                                                          ( Đã ký )
  • Các lớp trong CS2
  • Trang web                                                         Lê Trung Thành      
  • Lưu VT, ĐT & CTSV

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

Bài Viết Khác

Thông báo kế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2022-2023

ế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2022-2023