Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Thông báo v/v hướng dẫn thực hiện hỗ trợ học tập, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội HK1 (2021-2022)

Thông báo v/v hướng dẫn thực hiện hỗ trợ học tập, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội HK1 (2021-2022)

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

Số:  85/TB-ĐHTL-PH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

          Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn thực hiện hỗ trợ học tập, hỗ trợ chi phí học tập

và trợ cấp xã hội đối với sinh viên tại Phân Hiệu

 Học kỳ 1, năm học 2021-2022

­

Căn cứ Quyết định 1563/QĐ-ĐHTL ngày 25/10/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi quy định về học phí, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên Trường Đại học Thủy lợi; Phân Hiệu thông báo về việc hỗ trợ học tập, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội trong học kỳ 1, năm học 2021– 2022 cho sinh viên chính quy tại Phân Hiệu như sau:

  1. HỖ TRỢ HỌC TẬP

 1.1. Đối tượng: Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người (Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ) đang học đại học tại Phân Hiệu Trường Đại học Thủy lợi.

1.2. Mức hưởng và thời gian được hưởng

– Mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở/người/tháng.

– Thời gian được hưởng hỗ trợ: 12 tháng/năm cho sinh viên có thời gian học đủ 9 tháng/năm trở lên; trường hợp sinh viên học không đủ 9 tháng/năm thì được hưởng theo thời gian học thực tế.

1.3. Hồ sơ  

– Đơn đề nghị hỗ trợ học tập (Theo mẫu 1);

– Giấy khai sinh (bản sao công chứng).

  1. HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

2.1. Đối tượng: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước đang học đại học chính quy tại Phân Hiệu trường Đại học Thủy lợi (Không áp dụng hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên: cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học).

2.2. Mức hưởng và thời gian được hưởng

Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/sinh viên.

2.3. Hồ sơ

– Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (Theo mẫu 2);    

– Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo của năm 2021 do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (bản sao có công chứng);

– Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

III. TRỢ CẤP XÃ HỘI:

TT Đối tượng Hồ sơ Mức hưởng
1 Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao Đơn đề nghị hưởng TCXH (theo mẫu 3)

Bản sao công chứng Giấy khai sinh hoặc giấy đăng ký kết hôn của cha mẹ trong trường hợp Giấy khai gốc bị mất

– Bản sao công chứng sổ hộ khẩu gia đình

140.000đ/tháng
2 Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa Đơn đề nghị hưởng TCXH (theo mẫu 3)

Bản sao công chứng giấy khai sinh;

– Bản sao giấy chứng tử của cha và mẹ hoặc xác nhận của UBND xã (phường) là cha và mẹ đã mất

– Xác nhận của cơ quan thương binh cấp quận, huyện, thị xã xác nhận sinh viên không có nguồn trợ cấp thường xuyên

100.000đ/tháng
3 Sinh viên là người tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 – Đơn đề nghị hưởng TCXH (theo mẫu 3)

Biên bản giám định thương tật do Hội đồng y khoa có thẩm quyền

– Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn do UBND cấp xã/phường.

100.000đ/tháng
4 Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập (có kết quả học tập trong học kỳ II năm học 2020-2021 đạt loại khá trở lên, trong đó không có môn học nào có điểm dưới trung bình; kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 đạt loại tốt trở lên; không bị kỷ luật) Đơn đề nghị hưởng TCXH (theo mẫu 3)

Giấy chứng nhận sinh viên thuộc hộ nghèo năm 2021 do UBND cấp xã xác nhận

100.000đ/tháng

 

  1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
  2. Những sinh viên đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội tại kỳ I năm học 2021-2022 (có danh sách kèm theo): không phải nộp hồ sơ
  3. b) Những sinh viên chưa nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học tập, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội, thực hiện như sau:

– Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 26/11/2021: Sinh viên khai thông tin online tại đường link: https://forms.gle/3T9N5pi3Sb69vaHi9, đồng thời gửi hồ sơ theo quy định tại mục I, II, III về Phòng Tiếp sinh viên Ban Đào tạo và Công tác sinh viên – Phân Hiệu trường Đại học Thủy lợi, Số 2 Trường Sa, phường 17, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh (bì thư đề nghị ghi rõ: hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ học tập/ hỗ trợ chi phí học tập/ trợ cấp xã hội)

– Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 09/12/2021: Phân Hiệu xét duyệt hồ sơ và thông báo danh sách sinh viên được hỗ trợ học tập, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2021-2022.

Ghi chú: Phân Hiệu chỉ giải quyết hỗ trợ học tập, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2021-2022 đối với những sinh viên nộp hồ sơ đầy đủ và đúng hạn

Nơi nhận:

– BGĐ (để b/c);

– Các Bộ môn, CVHT;

– Các lớp CQ tại PH;

– Lưu VT, ĐT&CTSV.

 

TL/GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

       (đã ký)  

 

PGS.TS Lê Trung Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mẫu 1)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 PHÂN HIỆU

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP

(Dành cho sinh viên thuộc đối tượng hỗ trợ học tập

theo Nghị định 57/2017/NĐ-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ)

 

               

Kính gửi: Ban Đào tạo và Công tác sinh viên

 

 

Tên em là:………………………….…..Lớp:…………………Mã số SV:……………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………Dân tộc:……………………………………. Hiện có hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ vào Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, em làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét hỗ trợ học tập theo quy định hiện hành.

Em nộp kèm theo đơn này: Bản sao công chứng Giấy khai sinh hoặc Sổ hộ khẩu gia đình.

 

………, ngày …… tháng …… năm 20……

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mẫu 2)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 PHÂN HIỆU  

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

(Dành cho sinh viên thuộc đối tượng hỗ trợ chi phí học tập

theo Quyết định 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

 

 

Kính gửi: Ban Đào tạo và Công tác sinh viên

 

 

Tên em là:………………………….…..Lớp:…………………Mã số SV:……………………….

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………Dân tộc:……………………………………. Hiện có hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Em là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/hộ cận nghèo năm 2021 và em không thuộc đối tượng sinh viên thuộc diện: cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học.

Căn cứ vào Quyết định số 66/2013/QĐ-CP ngày 11/112013 của Thủ tướng Chính phủ, em làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét hỗ trợ chi phí học tập theo quy định hiện hành.

Em nộp kèm theo đơn này:

– Bản sao công chứng Giấy khai sinh;

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận hộ nghèo/ hộ cận nghèo của năm 2021.

 

………, ngày …… tháng …… năm 20……

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

(Mẫu 3)

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 PHÂN HIỆU

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

 

 

Kính gửi: Ban Đào tạo và Công tác sinh viên

 

 

Tên em là:…………………………….…..Lớp:…………………Mã số SV:……………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………

Hiện có hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Em thuộc đối tượng được hưởng Trợ cấp xã hội (tích vào ô dưới đây):

  1. Là người dân tộc ít người ở vùng cao ………………………………………………..

(Kèm theo bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc giấy xác nhận dân tộc và

Sổ hộ khẩu gia đình)

  1. Là người mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa ………………………………..

(Kèm theo bản sao công chứng giấy khai sinh; giấy chứng tử của cha và mẹ hoặc xác nhận của UBND cấp Xã (Phường) là cha mẹ đã mất; và xác nhận của cơ quan thương binh xã hội cấp quận, huyện, thị xã)

  1. Bản thân bị tàn tật có khó khăn về kinh tế ………………………………………

(Kèm theo Biên bản giám định thương tật của Hội đồng Y khoa có thẩm quyền; và Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn của UBND cấp Xã/Phường)

  1. Bản thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập……

Trong đó học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 có:

– Điểm trung bình học tập (thang điểm 4) đạt: ……………….;

– Xếp loại kết quả rèn luyện: …………………………………………

(Kèm theo Sổ hoặc Giấy chứng nhận sinh viên thuộc hộ nghèo năm 2021)

Nay em làm đơn này đề nghị Nhà trường xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp xã hội cho em theo quy định hiện hành.

………, ngày …… tháng …… năm 20……

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Bài Viết Khác

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 61 và khóa 62 HK 2 năm học 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI PHÂN HIỆU Số:       /KH-ĐHTL-PH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA …