Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Thông báo tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Thông báo tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  67 /TB-ĐHTL-PH

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2020-2021 của Trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-ĐHTL-PH của Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi;

Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi thông báo đến toàn thể sinh viên kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021 như sau:

  1. Thời gian và địa điểm

Thời gian: 08h00 ngày 09/11/2020

Địa điểm: Sân trường Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi,

Địa chỉ: Số 02 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

  1. Thành phần tham dự

– Toàn bộ sinh viên Khóa 62.

– Đại diện các lớp khóa 58, 59, 60 và 61 mỗi lớp 03 sinh viên bao gồm Lớp trưởng, Lớp phó, Bí thư chi đoàn.

– Các sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm 2019-2020 (có danh sách kèm theo).

Yêu cầu tất cả sinh viên đến tham dự ăn mặc lịch sự, đúng giờ.

Sinh viên khóa 62 và lớp S20-59KT được nghỉ học ngày 09/11/2020 để tham dự lễ khai giảng (lịch học bù sẽ được thông báo sau).

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

– Ban Giám đốc (để BC);

– Các BM, Ban và TT;

– Sinh viên, website;

– Lưu: VT, ĐT&CTSV.

 

TL . GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

(Đã ký)

PSG.TS LÊ TRUNG THÀNH

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG

Bài Viết Khác

Thông báo về mức thu học phí hệ Cao học học kỳ 1 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-ĐHTL ngày 06 tháng 08 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo tới toàn thể học viên các lớp về mức thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022