Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 qua tài khoản ngân hàng

Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 qua tài khoản ngân hàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
CƠ SỞ 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          TB/ĐHTL-CS2

 Tp.HCM, ngày 20 tháng 03  năm 2017

 THÔNG BÁO
(V/v thu học phí của sinh viên qua tài khoản ngân hàng)

 Cơ sở 2 – ĐHTL thông báo thời hạn thu học phí đợt học 4 học kỳ 2 năm học 2016-2017 đối với sinh viên hệ chính quy như sau:

I/Thời hạn nộp tiền

  • Từ ngày 20/03 đến hết ngày 31/03/2017

II/Phương thức thu:

  • Sinh viên khóa 52 hệ đại học chính quy trở về trước, nộp học phí bằng tiền mặt tại Ban Tài vụ (Cơ sở Trường Sa và Cơ sở Bình dương).
  • Sinh viên K53, 54, 55, 56, 57 hệ đại học chính quy chuyển tiền vào tài khoản thẻ ATM Ngân hàng VietcomBank, học phí sẽ tự động trừ trong tài khoản của sinh viên khi đến hạn đóng học phí theo thông báo của nhà trường (tiền phải có trong tài khoản thẻ ATM bằng tiền học phí phải đóng trong kỳ + 50.000 đ tiền duy trì thẻ).
  • Ngân hàng sẽ tự động quét thu tiền học phí từ tài khoản thẻ ATM của sinh viên vào ngày 31/03/2017 đối với những sinh viên đã có đủ tiền trong tài khoản thẻ ATM. Những sinh viên chưa nộp đủ tiền vào tài khoản thẻ ATM, Ngân hàng sẽ không quét thẻ, coi như sinh viên vẫn chưa nộp học phí.

III/ Lưu ý:

  • Sinh viên đã nộp học phí vào tài khoản thẻ ATM tại Ngân hàng Vietcombank nhưng đến khi hết thời hạn nộp học phí theo thông báo đóng học phí mà không thấy quét học phí thì liên hệ tại Ban Tài vụ (Cơ sở Trường Sa và Cơ sở Bình dương) để được giải quyết.
Nơi nhận:
– BGĐ (để b/c);
– Các Ban;
– Các lớp chính qui
– Lưu: VT,Tài vụ.

KT. GIÁM ĐỐC
PGĐ
(Đã ký)
NGUYỄN ĐĂNG TÍNH

 

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …