Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Học phí / Thông báo thu học phí đợt học 12 (kỳ ĐATN) học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 và Tiếng Anh A2 đợt 1 năm 2021 của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

Thông báo thu học phí đợt học 12 (kỳ ĐATN) học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 và Tiếng Anh A2 đợt 1 năm 2021 của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————– 

Số: 02 /TB-ĐHTL-PH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Thu học phí đợt học 12 (kỳ ĐATN) học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 và Tiếng Anh A2 đợt 1 năm 2021 của sinh viên qua tài khoản ngân hàng

———————————–

Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi thông báo thời hạn thu học phí đợt học 12 (kỳ ĐATN) học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 và Tiếng Anh A2 đợt 1 năm 2021 như sau:

1. Thời hạn nộp tiền vào tài khoản ATM

Sinh viên nộp tiền vào tài khoản đến hết ngày 13/01/2021;

2. Thời hạn quét học phí tại Ngân hàng

Ngân hàng quét vào các ngày 14/01 đến hết ngày 15/01/2021;

3. Phương thức

Sinh viên K56, 57, 58, 59, 60 hệ đại học chính quy chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng Vietcombank, học phí sẽ tự động trừ trong tài khoản của sinh viên khi đến hạn đóng học phí theo thông báo của Nhà trường (Tiền phải có trong tài khoản bằng tiền học phí phải đóng trong kỳ + 50.000đ tiền duy trì thẻ);

Ngân hàng sẽ tự động quét thu tiền học phí từ tài khoản của sinh viên theo lịch thông báo trên với những sinh viên đã có đủ tiền trong tài khoản (gồm tiền học phí + 50.000đ tiền duy trì thẻ).

Lưu ý:

Sinh viên đã nộp học phí vào tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank nhưng đến khi hết thời hạn nộp học phí theo thông báo đóng học phí mà không thấy quét học phí thì liên hệ Ban Tài vụ để được giải quyết;

Đề nghị sinh viên đóng học phí đúng thời hạn, nếu không sẽ bị xử lý theo quy chế hiện hành.

Nơi nhận:

– BGĐ (để b/c);

– Các Ban; Bộ môn;

– GVCN các lớp;

– Các lớp chính quy;

– Trang web;

– Lưu: VT, Tài vụ

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký) 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Đăng Tính 

Bài Viết Khác

Thông báo về kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

Chi tiết file đính kèm:  Số lượt xem bài viết: 134