Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Học phí - Học bổng / Thông báo thu học phí của sinh viên qua tài khoản ngân hàng, học kỳ 2 năm học 2016-2017

Thông báo thu học phí của sinh viên qua tài khoản ngân hàng, học kỳ 2 năm học 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
CƠ SỞ 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: … TB/ĐHTL-CS2

 Tp.HCM, ngày 04 tháng 04  năm 2017

 THÔNG BÁO
(V/v thu học phí của sinh viên qua tài khoản ngân hàng)

Thời hạn đăng ký và rút tín chỉ của đợt học 2 học kỳ 2 năm học 2016-2017 đã kết thúc vào ngày 03/04/2017.

Cơ sở 2 – ĐHTL thông báo thời hạn thu học phí  học kỳ 2 năm học 2016-2017 & các đợt học trước đối với sinh viên hệ chính quy như sau:

I/ Thời hạn nộp tiền

  • Từ ngày 06/04 đến hết ngày 21/04/2017

II/ Phương thức thu:

  • Sinh viên khóa 52 hệ đại học chính quy trở về trước, nộp học phí bằng tiền mặt tại Ban Tài vụ (Cơ sở Trường Sa và Cơ sở Bình dương).
  • Sinh viên K53, 54, 55, 56, 57,58 hệ đại học chính quy chuyển tiền vào tài khoản thẻ ATM Ngân hàng VietcomBank theo thời hạn nộp tiền của thông báo này (tiền phải có trong tài khoản thẻ ATM bằng tiền học phí phải đóng + 50.000 đ tiền duy trì thẻ).
  • Ngân hàng sẽ tự động quét thu tiền học phí từ tài khoản thẻ ATM của sinh viên vào 2 ngày 14/04/2017 và ngày 25/04/2017. Những sinh viên chưa nộp đủ tiền vào tài khoản thẻ ATM, coi như sinh viên vẫn chưa nộp học phí.

III/ Lưu ý:

  • Sinh viên đã nộp học phí vào tài khoản thẻ ATM tại Ngân hàng Vietcombank nhưng đến khi hết thời hạn nộp học phí theo thông báo đóng học phí mà không thấy quét học phí thì liên hệ tại Ban Tài vụ (Cơ sở Trường Sa và Cơ sở Bình dương) để được giải quyết.
Nơi nhận:
– BGĐ (để b/c);
– Các Ban;
– Các lớp chính qui
– Lưu: VT,Tài vụ.
KT. GIÁM ĐỐC
PGĐ
(Đã ký)
NGUYỄN ĐĂNG TÍNH

Bài Viết Khác

Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng khuyến học của cựu sinh viên Nguyễn Nhung, K52 ngành Kế toán – năm 2022

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI  Số: 758/KH-ĐHTL CỘNG HOÀ XÃ …