Trang chủ / Tin tức / Tin trong trường / Thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2018

Thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2018

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1388/TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO
Về ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy đợt 1 năm 2018
(Các ngành đào tạo tại Cơ sở 2 Tp. Hồ Chí Minh)

Căn cứ Quy chế  tuyển sinh đại học chính quy,  tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 và Thông  tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ  trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế này;

Căn cứ công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 09/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy;  tuyển  sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018;

Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy ban hành ngày 20/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy Lợi;

Căn cứ vào kết quả cuộc họp của Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ chính quy của trường ngày 17/7/2018,

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thủy lợi thông báo:

Ngưỡng điểm nhận hồ  sơ xét  tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2018  (đã bao gồm điểm thi theo tổ hợp, điểm ưu tiên theo khu vực và điểm ưu tiên theo đối tượng) như phụ lục kèm theo.

Thông tin liên hệ:

Ban Đào tạo và Công tác sinh viên
Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi
Địa chỉ: Số 2 Trường Sa, P.17, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.35140608; Fax: 028.8400542.

                                                                                       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
Nơi nhận:                                                                                                   (Đã ký)
–  Bộ GD&ĐT;
–  Website trường;
–  Lưu: VT, ĐH&SĐH.                                                                 GS.TS Trịnh Minh Thụ


PHỤ LỤC
(Kèm theo thông báo số 1388/TB-ĐHTL ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi)

1. Các ngành đào tạo tại Cơ sở 2 – Tp. Hồ Chí Minh

TT Mã ngành Tên ngành T hp xét tuyn Ngưỡng đim nhn h sơ
1 TLS101 Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ A00, A01, D01, D07 13
2 TLS104 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, D01, D07 13
3 TLS113 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, D01, D07 13
4 TLS111 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A01, D01, D07 13
5 TLS102 Kỹ thuật tài nguyên nước A00, A01, D01, D07 13
6 TLS107 Kỹ thuật cấp thoát nước A00, A01, D01, D07 13
7 TLS106 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 13
8 TLS403 Kế toán A00, A01, D01, D07 13
9 TLS402 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 13

2. Ghi chú

2.1. Công thức tính điểm xét tuyển

– Điểm xét = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3) + Tổng điểm ƯT (KV, ĐT)

– Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu nhóm ngành, các thí sinh có kết quả thi bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét tuyển theo tiêu chí phụ là điểm của môn Toán.

2.2. Mã tổ hợp xét tuyển

A00:  Toán, Vật lý, Hóa học
A01:  Toán, Vật lý, Tiếng Anh
D07:  Toán, Hóa học, Tiếng Anh
D01:  Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Bài Viết Khác

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phân hiệu tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ chính trị khóa XII; Công …