Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Thông báo Lịch thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho hệ ĐHCQ đợt 2 năm 2018 tại Cơ sở 2

Thông báo Lịch thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho hệ ĐHCQ đợt 2 năm 2018 tại Cơ sở 2

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 865/TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2018 

 

THÔNG BÁO

Lịch thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho hệ ĐHCQ đợt 2 năm 2018 tại Cơ sở 2

 

  1. Kế hoạch thi kỹ năng đọc, viết:

 

Thời gian Nội dung công việc thực hiện Địa điểm
Tại TPHCM Tại Bình Dương
07h00 ngày 30/9/2018 Tập huấn cán bộ coi thi tại các điểm thi Hội trường – 202 Phòng họp Bình Dương
Ngày 30/9/2018 Thi kỹ năng đọc, viết Giảng đường TPHCM Giảng đường Bình Dương

 

  1. Lịch thi chi tiết kỹ năng đọc, viết (30/9/2018)
TT Các công việc thực hiện Ca 1 Hiệu lệnh trống
1 Cán bộ coi thi có mặt tại phòng thi để đánh số báo danh vào chỗ ngồi cho thí sinh 7h30  
2

 

Gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra thẻ sinh viên với danh sách thí sinh 7h40 3 hồi
3 Cán bộ coi thi phổ biến kế hoạch và quy chế thi cho thí sinh, một cán bộ đi lấy đề thi 7h50
4 Bóc đề thi và phát đề thi đọc và viết cho thí sinh 8h00 1 hồi
5 Thí sinh bắt đầu làm bài thi đọc và viết 8h05 3 tiếng
6 Thí sinh nộp bài thi đọc và viết 8h50 3 hồi
  1. Lịch thi kỹ năng nghe (30/9/2018): Thời gian thi 15 phút/ 1 Ca thi
Ca Phòng thi Nội dung Thời gian Giảng đường Ghi chú
1 Phòng 01 -02 Bình Dương

Phòng 03 – 06 tại TPHCM

Gọi vào phòng thi 9h15 201, 202-BD    

tại Bình Dương

401, 402

501,502 – SG

tại TPHCM

Sinh viên ngồi tại vị trí của kỹ năng đọc + viết
Phát đề thi 9h25
Bắt đầu nghe 9h35
Thu bài 9h50
  1. Thời gian thi kỹ năng nói (30/9/2018)

     Mỗi thí sinh thi nói trong thời gian từ 05-07 phút, thí sinh có mặt trước 10 phút mỗi ca thi (tại TPHCM: Phòng 401, tại Bình Dương: Phòng 204) để bốc thăm vào phòng thi như sau:

– Lịch thi chi tiết ( theo danh sách phòng thi)

TT Phòng thi Thời gian Ngày thi Ghi chú
1 Từ phòng 01 đến phòng 02 10h00 đến 11h30 Ngày 30/9/2018 Thi tại Bình Dương
2 Từ phòng 03 đến phòng 06 14h00 đến 17h30 Ngày 30/9/2018 Tại TPHCM

 

Nơi nhận:    

– Hội đồng thi, phòng Thanh tra;

– Thí sinh, TTĐTQT, CS2;

– Website trường;

– Lưu: VT, ĐH&SĐH.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

GS.TS Trịnh Minh Thụ

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …