Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Lịch học Đại học / Thông báo Lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho hệ ĐHCQ đợt 2 năm 2017 tại Cơ sở 2

Thông báo Lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho hệ ĐHCQ đợt 2 năm 2017 tại Cơ sở 2

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: ……./TB-ĐHTL

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2017 

 THÔNG BÁO

Lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho hệ ĐHCQ đợt 2 năm 2017 tại Cơ sở 2

 

1.Kế hoạch thi kỹ năng đọc viết: 

Thời gian Nội dung công việc thực hiện Địa điểm
Tại TPHCM Tại Bình Dương
07h00 ngày 13/5/2017 Tập huấn cán bộ coi thi tại các điểm thi Hội trường – 202 Phòng họp Bình Dương
07h30- 09h00 ngày 13/5/2017 Thi kỹ năng đọc, viết Giảng đường TPHCM Giảng đường Bình Dương

 

  1. Lịch thi chi tiết kỹ năng đọc, viết (13/5/2017)
TT Các công việc thực hiện Ca 1 Hiệu lệnh

(trống/kẻng)

1 Cán bộ coi thi có mặt tại phòng thi để đánh số báo danh vào chỗ ngồi cho thí sinh 7h30  
2

 

Gọi thí sinh vào phòng thi, kiểm tra thẻ sinh viên với danh sách thí sinh 7h40 3 hồi
3 Cán bộ coi thi phổ biến kế hoạch và quy chế thi cho thí sinh 7h50
4 Một cán bộ coi thi đi nhận đề thi tại điểm thi 8h00 6 tiếng
5 Bóc đề thi và phát đề thi đọc và viết cho thí sinh 8h15 1 hồi
6 Thí sinh bắt đầu làm bài thi đọc và viết 8h20 3 tiếng
7 Thí sinh nộp bài thi đọc và viết 9h05 3 hồi

 

  1. Lịch thi kỹ năng nghe (13/5/2017): Thời gian thi 10 phút/ 1 Ca thi
Kíp Phòng thi Nội dung Thời gian Giảng đường Hiệu lệnh Ghi chú
1 Phòng 01 – 03 TPHCM

Phòng 04 – 05 tại Bình Dương

Gọi vào phòng thi 9h45 401, 402,501-SG    

tại TPHCM

203,204 – BD

tại Bình Dương

1 hồi Sinh viên ngồi tại vị trí của kỹ năng đọc + viết
Phát đề thi 9h55 1 tiếng
Bắt đầu nghe 10h00 1 tiếng
Thu bài 10h15 1 hồi

 

  1. Thời gian thi kỹ năng nói (13/5/2017)

– Quy trình thi nói

            Mỗi thí sinh thi nói trong thời gian từ 05-07 phút, Thí sinh có mặt trước 10 phút mỗi ca thi tại các phòng (Tại TPHCM: Phòng 401, Tại  Bình Dương: Phòng 204) để bốc thăm vào phòng thi như sau:

– Lịch thi chi tiết ( theo danh sách phòng thi)

TT Phòng thi Thời gian Ngày thi Ghi chú
1 Từ phòng 04 đến phòng 05 Bắt đầu từ 10h30 Ngày 13/5/2017 Tại Bình Dương
3 Từ phòng 01 đến phòng 03 Bắt đầu từ 14h00 Ngày 13/5/2017 Thi tại

TPHCM

 

Nơi nhận:    

– Hội đồng thi, phòng Thanh tra;

– Thí sinh, TTĐTQT;

– Website trường;

– Lưu: VT, ĐH&SĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

  

(đã ký)

GS.TS Trịnh Minh Thụ

 

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …