Trang chủ / Hot news / Thông báo khẩn về việc cho sinh viên nghỉ học do diễn biến phức tạp của Bão số 16

Thông báo khẩn về việc cho sinh viên nghỉ học do diễn biến phức tạp của Bão số 16

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

Số: 429 /TB-ĐHTL-CS2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Tp. Hồ Chí Minh, ngày  25  tháng  12  năm 2017

THÔNG BÁO KHẨN

(Về việc cho sinh viên nghỉ học do diễn biến phức tạp của Bão số 16)

 

Thực hiện theo công điện khẩn số 7924 của UBND TP.HCM về việc cho học sinh, sinh viên trên toàn địa bàn TP.HCM nghỉ học để tránh bão an toàn.

Cơ sở 2 – ĐHTL thông báo đến toàn thể sinh viên Cơ sở 2 được nghỉ học từ 12h ngày 25/12 đến hết ngày 26/12/2017 do diễn biến phức tạp của cơn bão số 16.

Yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc theo thông báo.

 

 

          P.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

  • BGĐ (để b/c)                                                   (đã ký)
  • CVHT, GVCN
  • Các lớp trong CS2
  • Trang web
  • Lưu VT, ĐT & CTSV                             TS NGUYỄN ĐĂNG TÍNH

 

 

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …