Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo kế hoạch xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm 2015-2016 – Cơ sở 2

Thông báo kế hoạch xét điểm rèn luyện học kỳ 2 năm 2015-2016 – Cơ sở 2

KẾ HOẠCH

Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên Cơ sở 2 – ĐHTL

học kỳ 2 (2015-2016)

 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, Cơ sở 2- ĐHTL hướng dẫn triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy trong Cơ sở 2 – ĐHTL học kỳ 2 (2015 – 2016) như sau:

  1. Quy trình đánh giá
TT

Nội dung

Kế hoạch thực hiện

Cơ sở 2

1 Cá nhân từng sinh viên tự đánh giá (theo mẫu M1)

1/8  5/8/2016

2 Ban cán sự lớp, BCH chi đoàn, Giáo viên chủ nhiệm họp xét

8/8 – 12/8/2016

3 Cơ sở 2-ĐHTL  họp xét và tổng hợp kết quả (theo mẫu M2, M3) và gửi về phòng Công tác chính trị & QLSV

Trước ngày 26/8/2016

 

Để có kết quả điểm rèn luyện của sinh viên phục vụ cho việc xét học bổng học kỳ 2(2015-2016), Cơ sở 2- ĐHTL đề nghị sinh viên, các lớp  trong Cơ sở 2  thực hiện đúng kế hoạch đã đưa ra.

Một số lưu ý:
  1. Tất cả các biểu mẫu và kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện đề nghị các lớp trong toàn trường lấy trên trang Web của trường tại đây
  2. Đề nghị các Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập và các lớp trong Cơ sở 2.

– Nhận mẫu đánh giá kết quả rèn luyện (bằng File và bằng văn bản) tại Bộ phận tiếp sinh viên – Ban Đào tạo & CTSV hoặc qua hộp thư điện tử, trên trang Web của Cơ sở 2.

– Nhập dữ liệu vào máy tính bằng Font chữ Times New Roman, Size: 13.

– Chuyển bản tổng hợp đánh giá kết quả  rèn luyện về Ban Đào tạo & CTSV (bằng công văn & gửi File theo địa chỉ Email: : hangcs2@tlu.edu.vn); nguyenlananh@tlu.edu.vn

Download các file mẫu

Mẫu phiếu điểm rèn luyện Mẫu bảng tổng hợp kết quả ĐRL

 

Nơi nhận:

– BGĐ (để b/c);

– Các GVCN, CVHT trong Cơ sở 2,

– Các lớp trong Cơ sở 2

– Trang Web CS2;

– Lưu  VT, ĐT&CTSV.

KT.BAN GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

(đã ký) 

 

  

TS. Lê Trung Thành

 

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng khuyến học của cựu sinh viên Nguyễn Nhung, K52 ngành Kế toán – năm 2022

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI  Số: 758/KH-ĐHTL CỘNG HOÀ XÃ …