Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo hướng dẫn thực hiện hỗ trợ học tập, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên tại Phân Hiệu học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thông báo hướng dẫn thực hiện hỗ trợ học tập, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên tại Phân Hiệu học kỳ 2 năm học 2021-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

 

Số: 26/TB-ĐHTL-PH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

          Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v hướng dẫn thực hiện hỗ trợ học tập,

hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên tại Phân Hiệu

 Học kỳ 2, năm học 2021-2022

­

Căn cứ Quyết định 1563/QĐ-ĐHTL ngày 25/10/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi quy định về học phí, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên Trường Đại học Thủy lợi;

Phân Hiệu thông báo về việc hỗ trợ học tập, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội trong học kỳ 2, năm học 2021– 2022 cho sinh viên chính quy như sau:

I. HỖ TRỢ HỌC TẬP

1.1. Đối tượng: Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người (Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ) đang học đại học tại Phân Hiệu Trường Đại học Thủy lợi.

1.2. Mức hưởng và thời gian được hưởng

– Mức hỗ trợ học tập bằng 100% mức lương cơ sở/người/tháng.

– Thời gian được hưởng hỗ trợ: 12 tháng/năm cho sinh viên có thời gian học đủ 9 tháng/năm trở lên; trường hợp sinh viên học không đủ 9 tháng/năm thì được hưởng theo thời gian học thực tế.

1.3. Hồ sơ  

– Đơn đề nghị hỗ trợ học tập (Theo mẫu 1);

– Giấy khai sinh (bản sao công chứng).

II. HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

2.1. Đối tượng: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Nhà nước đang học đại học chính quy tại Phân Hiệu trường Đại học Thủy lợi (Không áp dụng hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên: cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học).

2.2. Mức hưởng và thời gian được hưởng

Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/sinh viên.

2.3. Hồ sơ

– Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (Theo mẫu 2);    

– Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo của năm 2021 do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp (bản sao có công chứng);

– Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

III. TRỢ CẤP XÃ HỘI

TT

Đối tượng Hồ sơ

Mức hưởng

1

Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao

Đơn đề nghị hưởng TCXH (theo mẫu 3)

Bản sao công chứng Giấy khai sinh hoặc giấy đăng ký kết hôn của cha mẹ trong trường hợp Giấy khai gốc bị mất

– Bản sao công chứng sổ hộ khẩu gia đình

140.000đ/tháng

2

Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa

Đơn đề nghị hưởng TCXH (theo mẫu 3)

Bản sao công chứng giấy khai sinh;

– Bản sao giấy chứng tử của cha và mẹ hoặc xác nhận của UBND xã (phường) là cha và mẹ đã mất

– Xác nhận của cơ quan thương binh cấp quận, huyện, thị xã xác nhận sinh viên không có nguồn trợ cấp thường xuyên

100.000đ/tháng

3

Sinh viên là người tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995

– Đơn đề nghị hưởng TCXH (theo mẫu 3)

Biên bản giám định thương tật do Hội đồng y khoa có thẩm quyền

– Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn do UBND cấp xã/phường.

100.000đ/tháng

4

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập (có kết quả học tập trong học kỳ I năm học 2021-2022 đạt loại khá trở lên, trong đó không có môn học nào có điểm dưới trung bình; kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2021-2022 đạt loại tốt trở lên; không bị kỷ luật)

Đơn đề nghị hưởng TCXH (theo mẫu 3)

Giấy chứng nhận sinh viên thuộc hộ nghèo năm 2021 do UBND cấp xã xác nhận

100.000đ/tháng

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

a. Những sinh viên đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội tại kỳ I năm học 2021-2022 (có danh sách kèm theo): không phải nộp hồ sơ

b. Những sinh viên chưa nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học tập, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội, thực hiện như sau:

– Từ ngày 29/3/2022 đến ngày 15/4/2022: Sinh viên khai thông tin và nộp hồ sơ theo quy định tại mục I, II, III về Phòng Tiếp sinh viên Ban Đào tạo và Công tác sinh viên – Phân Hiệu trường Đại học Thủy lợi, Số 2 Trường Sa, phường 17, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

– Từ ngày 15/4/2022 đến ngày 22/4/2022: Phân Hiệu xét duyệt hồ sơ và thông báo danh sách sinh viên được hỗ trợ học tập, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội kỳ 2 năm học 2021-2022.

Ghi chú: Phân Hiệu chỉ giải quyết hỗ trợ học tập, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với những sinh viên nộp hồ sơ đầy đủ và đúng hạn

 

Nơi nhận:

– BGĐ (để b/c);

– Các Bộ môn, CVHT;

– Các lớp CQ tại PH;

– Lưu VT, ĐT&CTSV.

TL/GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO & CTSV

 

(đã ký)

 

PGS.TS Lê Trung Thành

Bài Viết Khác

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học kỳ hè năm học 2021-2022 tại Phân hiệu

Đối tượng sinh viên theo học: Sinh viên các khóa K61, K62, K63 và K60 trở về trước có nguyện vọng học