Trang chủ / Hành chính / Thông báo dự lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Thông báo dự lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________***___________

 

Số :       /TB-ĐHTL-CS2

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  16  tháng 11  năm 2017

 

THÔNG BÁO

(V/v Dự Lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11)

 

Cơ sở 2 – ĐHTL thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa Lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2017 như sau:

  1. Thời gian và địa điểm:

–  Thời gian: 10h00 ngày 20/11/2017

–  Hội trường 202 – Trường Sa – Tp.Hồ Chí Minh

  1. Thành phần tham dự:

– Ban cán sự các lớp tham gia buổi Lễ.

–  Thứ 2 ngày 20/11 tất cả các lớp được nghỉ học để Ban cán sự các lớp và các thầy cô giáo tham dự Lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2017.

Yêu cầu Ban cán sự các lớp đến tham dự ăn mặc lịch sự, đông đủ và đúng giờ. (Lưu Ý: Thầy cô GVCN, CVHT thông báo tới sinh viên lớp mình phụ trách được biết).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: 

– Các Ban, Bộ môn, TT

– GVCN, CVHT

– Khóa 55, 56, 57, 58, 59

– Website CS2

– Lưu VT, ĐT&CTSV.

 

 

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO VÀ CTSV

(đã ký)

 

TS. LÊ TRUNG THÀNH

 

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …