Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Thông báo điều chỉnh lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng anh (A2) đợt 1 năm 2018 tại Cơ sở 2

Thông báo điều chỉnh lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng anh (A2) đợt 1 năm 2018 tại Cơ sở 2

BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số … /TB-ĐHTL-CS2

Tp.HCM, ngày 06  tháng 04 năm 2018

                                            

                                    THÔNG BÁO

         V/v Thay đổi lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho hệ ĐHCQ ( tương đương A2)

________________________

          Ban ĐT&CTSV thông báo đến sinh viên và quý Thầy, Cô lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho hệ ĐHCQ ( tương đương A2) đợt 1 năm 2018 như sau:

  1. Thời gian thi :

– Từ ngày 05/5/2018 đến ngày 06/05/2018 tổ chức thi tại hai điểm TP.HCM và Bình Dương

  1. Hình thức thi và quy trình thi:

–  Hình thức thi: trắc nghiệm, sinh viên trả lời vào phiếu trắc nghiệm và được chấm bằng máy 3 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết.

–  Quy trình thi:

+ Kỹ năng đọc, viết: 40 phút

+ Kỹ năng nghe: 15 phút

+ Kỹ năng nói: 7-10 phút

Ghi chú: SBD, phòng thi sinh viên xem trên tài khoản cá nhân vào đợt học 10 học kỳ 2 năm 2017-2018.

Nơi nhận:                                                        KT. GIÁM ĐỐC

– Ban Giám Đốc ( để b/c)                                  PHÓ GIÁM ĐỐC

– Các Ban, BM, TT                                                     ( Đã ký )

– CVHT, GVCN các lớp

– Sinh viên các lớp chính quy

– Website                                               PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG TÍNH

– Lưu VT, ĐT&CTSV

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

Bài Viết Khác

Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng khuyến học của cựu sinh viên Nguyễn Nhung, K52 ngành Kế toán – năm 2022

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI  Số: 758/KH-ĐHTL CỘNG HOÀ XÃ …