Trang chủ / THÔNG BÁO / Thông báo Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập hoc kỳ II năm học 2015 – 2016

Thông báo Danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập hoc kỳ II năm học 2015 – 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5  tháng  10  năm 2016

THÔNG BÁO

Căn cứ danh sách sinh viên ĐHTL – Cơ sở 2 đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016.

Ban Đào tạo và công tác sinh viên thông báo Danh sách Dự kiến sinh viên đạt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016 (có danh sách kèm theo).

Mọi thắc mắc, phản hồi sinh viên làm đơn nộp cho lớp trưởng tập hợp nộp về Ban Đào tạo và CTSV từ ngày 5/10/ 2016 đến hết ngày 7/10/2016.

Sau thời gian trên mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Danh sách kèm theo:DS Du Kien SV dat hoc bong

BAN ĐÀO TẠO VÀ CTSV

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …