Thông báo chính sách hạn chế dung lượng lưu trữ của Google

Thông báo chính sách hạn chế dung lượng lưu trữ của Google

Thư thông báo chính sách hạn chế dung lượng lưu trữ của Google

Theo thông báo từ Google Workspace for Education, từ tháng 7 năm 2022, Google chỉ cung cấp cho các tổ chức giáo dục 100 TB bộ nhớ gộp cơ sở trên đám mây mà mọi người dùng trong tổ chức có thể dùng chung (bao gồm cả dung lượng lưu trữ mail và drive).

Do vậy, trong thời gian tới Nhà trường có thể phải tính toán để hạn chế dung lượng lưu trữ đám mây cho mỗi tài khoản email. Việc này có thể ảnh hưởng hoặc làm mất dữ liệu lưu trữ đám mây của các tài khoản thuộc nền tảng G-Suite for Education.

Các giảng viên, CB-CNV, cựu sinh viên, sinh viên từ khóa 46 đến khóa 59 đang sử dụng hệ thống email @WRU.VN của Nhà trường nên có phương án lưu trữ để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của mình.

Các giảng viên, cán bộ công nhân viên tại Phân hiệu đang sử dụng tài khoản thư @TLUS.EDU.VN của Phân hiệu cũng cân nhắc khi dung lượng lưu trữ (cả Mail và Drive) đã vượt trên 100GB. Trung tâm Thông tin – Thư viện sẽ căn cứ tổng số người dùng dự kiến để phân bổ dung lượng hợp lý, đồng thời sẽ xóa các tài khoản đã tạo nhưng không kích hoạt sử dụng.

Trung tâm Thông tin – Thư viện