Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Quy chế đào tạo / Thời gian hoàn thành chương trình học tập của học viên khóa 20, khóa 21

Thời gian hoàn thành chương trình học tập của học viên khóa 20, khóa 21

Căn cứ Quy chế Đào tạo Sau đại học ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 848 /QĐ-ĐHTL ngày 01/08/2011;

 Căn cứ kế hoạch đào tạo cao học khóa 20, khóa 21, Nhà trường đã nhiều lần thông báo, nhắc nhở đến các học viên, các khoa và giáo viên hướng dẫn về thời gian đào tạo tối đa của từng khóa. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn 115 học viên khóa 20 và 143 học viên khóa 21 đã hết thời gian học tập theo kế hoạch nhưng chưa hoàn thành chương trình đào tạo để được xét công nhận tốt nghiệp, cụ thể như sau:

  1. Thời gian học viên phải hoàn thành chương trình đào tạo:
STT Khóa Lớp Thời gian đào tạo theo kế hoạch đến ngày Thời gian đào tạo tối đa (4 năm) đến ngày
1

 

 

20 đợt 1

 

 

20C11, 20DKT11-CS2, 20KT11, 20QLXD11, 20QLXD11-CS2, 20Q11, 20Q11-CS2 05/05/2014 05/05/2016
2

 

 

20 đợt 2

 

 

20BB, 20C-CS2, 20C-ĐH2, 20CTN, 20CTN-CS2, 20C21, 20C22, 20DKT, 20DKT21-CS2, 20KT21, 20KT22, 20MT, 20QLXD21, 20QLXD21-CS2, 20QLXD22, 20Q21, 20V 03/11/2014

 

03/11/2016

 

3

 

 

21 đợt 1

 

 

21C11, 21C11-CS2, 21CK11, 21KHMT11, 21KT11, 21Q11, 21Q11-CS2, 21QLXD11, 21QLXD11-CS2, 21V11 11/05/2015

 

11/05/2017

 

4

 

 

21 đợt 2

 

 

21C21, 21CTN21, 21KHMT21, 21KT21, 21KTMT21, 21Q21, 21QLXD21, 21QLXD21-CS2, 21QLXD22, 21V21 09/11/2015

 

09/11/2017

 

  1. Danh sách các học viên chưa hoàn thành chương trình đào tạo (xem phụ lục kèm theo). Học viên phải hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo, bảo vệ luận văn tốt nghiệp và đạt điều kiện đầu ra tiếng Anh theo quy định trong thời gian đào tạo tối đa của Quy chế. Sau thời hạn trên, các học viên không đáp ứng được điều kiện xét tốt nghiệp sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước quy định của Quy chế.

Danh sách học viên chưa tốt nghiệp

DSK20_21chuatotnghiep

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Quy chế đào tạo và các quy định hiện hành của Trường Đại học Thủy lợi

Hướng dẫn Quy chế đào tạo và các quy định hiện hành của Trường Đại học Thủy lợi