TCXD VN 285: 2002

Tên tiêu chuẩn tiếng Việt: Công trình thuỷ lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế
Tên tiêu chuẩn tiếng Anh:Hydraulic works – The basic stipulation for design
Mã tiêu chuẩn:TCXD VN 285: 2002
Số quyết định ban hành:26/2002/ QĐ-BXD
Ngày ban hành:28/08/2002

Xem chi tiết:Tại đây

Bài Viết Khác

TCVN 10778:2015 Hồ chứa – Xác định các mực nước đặc trưng

TCVN 10778:2015 Hồ chứa – Xác định các mực nước đặc trưng, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi biên soạn. Tiêu chuẩn này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3981/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015.