Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Tiêu chuẩn - Quy phạm / TCVN 9901:2014 Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế đê biển

TCVN 9901:2014 Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế đê biển

TCVN 9901:2014 Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế đê biển, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi biên soạn, đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3768/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2014.
Trường Đại học Thủy lợi xin trân trong giới thiệu toàn văn Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia: TCVN 9901:2014 Công trình thủy lợi – Yêu cầu thiết kế đê biển, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3768/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2014.
Toàn văn nội dung TCVN 9901:2014 xem tại đây

Bài Viết Khác

TCVN 10778:2015 Hồ chứa – Xác định các mực nước đặc trưng

TCVN 10778:2015 Hồ chứa – Xác định các mực nước đặc trưng, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi biên soạn. Tiêu chuẩn này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3981/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015.