Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Tiêu chuẩn - Quy phạm / TCVN 8635 : 2011 Công trình thủy lợi – Ống xi phông kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và kiểm tra

TCVN 8635 : 2011 Công trình thủy lợi – Ống xi phông kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và kiểm tra

TCVN 8635 : 2011 Công trình thủy lợi – Ống xi phông kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và kiểm tra, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi thuộc Trường Đại học Thủy lợi biên soạn.

TCVN 8635 : 2011 Công trình thủy lợi – Ống xi phông kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và kiểm tra, được biên soạn lại thay thế 14 TCN 178 – 2006 Công trình thủy lợi – Ống xi phông kết cấu thép – Yêu cầu thiết kế. Tiêu chuẩn này do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi thuộc Trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 362/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 02 năm 2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem toàn văn nội dung TCVN 8635 : 2011 tại đây.

Bài Viết Khác

TCVN 10778:2015 Hồ chứa – Xác định các mực nước đặc trưng

TCVN 10778:2015 Hồ chứa – Xác định các mực nước đặc trưng, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi biên soạn. Tiêu chuẩn này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3981/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015.