Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Tiêu chuẩn - Quy phạm / TCVN 8303 : 2009 Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông

TCVN 8303 : 2009 Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông

TCVN 8303 : 2009 Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi thuộc Trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3058/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tiêu chuẩn này thay thế 14 TCN 23-2002: Quy trình sơ hoạ diễn biến lòng sông.

Xem toàn văn nội dung TCVN 8303 : 2009 tại đây:

Bài Viết Khác

TCVN 10778:2015 Hồ chứa – Xác định các mực nước đặc trưng

TCVN 10778:2015 Hồ chứa – Xác định các mực nước đặc trưng, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi biên soạn. Tiêu chuẩn này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3981/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015.