Trang chủ / Lưu trữ theo từ khóa: Thông tư số 10/2016

Lưu trữ theo từ khóa: Thông tư số 10/2016

Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 5/4/2016 ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

Xem thêm