Trang chủ / Lưu trữ theo từ khóa: quyet dinh khen thuong

Lưu trữ theo từ khóa: quyet dinh khen thuong

Quyết định khen thưởng năm học 2019 – 2020 cho sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ Lợi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI PHÂN HIỆU —————– Số:  152 /QĐ-ĐHTL-PH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————     Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng năm học 2019-2020 cho sinh viên ———————————– GIÁM ĐỐC …

Xem thêm