Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Chế độ - Chính sách / Quyết định về việc hỗ trợ và bổ sung chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2017

Quyết định về việc hỗ trợ và bổ sung chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 CƠ SỞ 2

 Số: 396 /QĐ-ĐHTL-CS2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ sung hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2017

 

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ 2 – ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15/8/2007 Ban hành Quy chế đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về chủ trương, định hướng mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2014-2015;

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 về quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học;

Theo đề nghị của Trưởng ban Đào tạo và công tác sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cấp hỗ trợ chi phí học tập tại học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho 5 sinh viên hệ chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Các sinh viên có tên trong danh sách được hưởng 05 tháng hỗ trợ chi phí học tập tại học kỳ 2 năm học 2016-2017 với mức 690.000đ/tháng/sinh viên.

Điều 3. Các ông, bà Trưởng ban Đào tạo và công tác sinh viên, Tài vụ, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Trang web Cơ sở 2

– Như điều 3;

– Lưu VT, ĐT&CTSV.

 

 

               KT/GIÁM ĐỐC

              PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                    (đã ký)                                   

                                    PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG TÍNH                                                                                                                                             

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 CƠ SỞ 2

        Số: 398 /QĐ-ĐHTL-CS2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số năm 2017

 

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ 2 – ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15/8/2007 Ban hành Quy chế đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về chủ trương, định hướng mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2014-2015;

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 về quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại cơ sở giáo dục đại học;

Theo đề nghị của Trưởng ban Đào tạo và công tác sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cấp hỗ trợ chi phí học tập tại học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho 5 sinh viên hệ chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Các sinh viên có tên trong danh sách được hưởng 05 tháng hỗ trợ chi phí học tập tại học kỳ 1 năm học 2017-2018 với mức 690.000đ/tháng/sinh viên.

Điều 3. Các ông, bà Trưởng ban Đào tạo và công tác sinh viên, Tài vụ, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Trang web Cơ sở 2

– Như điều 3;

– Lưu VT, ĐT&CTSV.

               

              KT/GIÁM ĐỐC

              PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                  (đã ký)                                   

                                    PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG TÍNH                                                                                                                                             

                                                                                 

File đính kèm: DANH SACH MGHP KY 1_17-18

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học kỳ hè năm học 2021-2022 tại Phân hiệu

Đối tượng sinh viên theo học: Sinh viên các khóa K61, K62, K63 và K60 trở về trước có nguyện vọng học