Trang chủ / Hot news / Quyết định về sửa đổi phân công GVCN các lớp S16-55CT, S17-56CT năm học 2017 – 2018

Quyết định về sửa đổi phân công GVCN các lớp S16-55CT, S17-56CT năm học 2017 – 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

   Số: 356 /QĐ-ĐHTL-CS2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày  19  tháng 10  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

(Về sửa đổi phân công GVCN các lớp S16-55CT, S17-56CT năm học 2017 – 2018)

 

 

 

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ 2 – ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 

  • Căn cứ quyết định số 287/ĐHTL – TCCB/QĐ ngày17/7/1997 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ sở 2.
  • Căn cứ yêu cầu công tác của Cơ sở 2 – ĐHTL
  • Theo đề nghị của Trưởng Bộ môn KTCT; Trưởng ban Đào tạo và công tác sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 :  Nay thay đổi giáo viên chủ nhiệm lớp đối với các lớp S16-55CT1; S17-56CT từ học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 như sau:

GVCN cũ GVCN mới Lớp quản lý Ghi chú
Lã Vĩnh Trung Đỗ Văn Lượng S16-55CT1
Lã Vĩnh Trung Đỗ Văn Lượng S17-56CT

Điều 2: Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ thực hiện nội dung công tác cố vấn học tập và giáo viên chủ nhiệm ghi trong “Quy định tạm thời về công tác Giáo viên chủ nhiệm kiêm Cố vấn học tập các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ” (Ban hành kèm theo quyết định số 1412 /QĐ – ĐHTL ngày 29/12/2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi) và được hưởng các quyền lợi theo quy chế của Cơ sở 2.

Điều 3: Các Ông (Bà) trưởng Bộ môn KTCT; các Ban có liên quan và các cán bộ, giáo viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                      P.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                 đã ký

  • Như điều 3           
  • Lưu ĐT & CTSV , VT

                                            PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG TÍNH              

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

                                             

Bài Viết Khác

Thông báo kế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2022-2023

ế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2022-2023