Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Chế độ - Chính sách / QUYẾT ĐỊNH Về cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 55, 56, 57, 58 Học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

QUYẾT ĐỊNH Về cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 55, 56, 57, 58 Học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

—————–

Số: 332 /QĐ-ĐHTL-CS2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

    Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 55, 56, 57, 58

Học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

 

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ 2 – ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 Căn cứ Quy chế học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành Quyết định số 42 /2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ quyết định 1055/QĐ-ĐHTL ngày 30/7/2014 về ban hành quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Thủy lợi từ năm học 2014-2015;

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện đạo đức của sinh viên học kỳ 2 năm học 2016– 2017;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Đào tạo & Công tác sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 cho sinh viên các khóa 55, 56, 57 và 58 tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi. (Danh sách  kèm theo).

Điều 2. Sinh viên có tên và được hưởng số tiền học bổng như trong Danh sách kèm theo.

Điều 3.   Các ông, bà Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên; Trưởng ban Tài vụ; Trưởng các ban liên quan và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Danh sách file đính kèm: CS2_HBKKHT-K2-16-17

 

Nơi nhận:

– Như điều3;

– Lưu VT, ĐT&CTSV.

 

 

                       

                                KT/GIÁM ĐỐC

                             PHÓ GIÁM ĐỐC                               

                                  (đã ký)

 

                   PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG TÍNH                                                     

 

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Tổng công ty CP công trình Viettel chi nhánh công trình Viettel Tây Ninh thông báo tuyển dụng

Đính kèm: – Thư ngỏ – Thông báo – Vị trí làm việc   Số …