Trang chủ / Hot news / Quyết định về cấp học bổng khuyến học LICOGI16 năm 2017

Quyết định về cấp học bổng khuyến học LICOGI16 năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CƠ SỞ 2

  Số: 363/QĐ-ĐHTL-CS2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày  25 tháng 10  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

(Về cấp Học bổng khuyến học LICOGI16 năm 2017)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định  số 43/2007/ QĐ – BGD&ĐT ngày 15/8/ 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quy định về việc quản lý, sử dụng Quỹ khuyến học LICOGI16 năm 2017;

Căn cứ kết quả tích lũy học tập và rèn luyện đạo đức của sinh viên đến năm học 2016– 2017;

Xét đề nghị của Hội đồng Quỹ khuyến học LICOGI16,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

   Điều 1. Nay cấp học bổng khuyến học LICOGI16 năm 2017 cho 20 sinh viên, trong đó:

– 15 sinh viên được nhận  học bổng “sinh viên nghèo vượt khó” (danh sách 1 kèm theo).

– 05 sinh viên được nhận  học bổng “sinh viên giỏi” (danh sách 2 kèm theo).          

Điều 2. 20 sinh viên có tên tại điều 1 được hưởng mức học bổng trị giá 10.000.000 đồng/sinh viên.

Điều 3.  Các ông, bà Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Trưởng các Bộ môn, Tài vụ, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Danh sách file đính kèm: DANH SACH NHAN HOC BONG NAM 2017

Nơi nhận:

– BGĐ (để b/c);

– Công ty CP LICOGI16;

– Như điều 3;

– Lưu VT, ĐT&CTSV.

 

KT/GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG TÍNH

    

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

Bài Viết Khác

Thông báo kế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2022-2023

ế hoạch đăng ký ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2022-2023