Trang chủ / Hành chính / Phổ biến pháp luật / Quy định của Nhà trường / Quyết định số 335/QĐ-ĐHTL ngày 12/2/2014: Ban hành Quy chế Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, viên chức của Trường Đại học Thủy lợi

Quyết định số 335/QĐ-ĐHTL ngày 12/2/2014: Ban hành Quy chế Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, viên chức của Trường Đại học Thủy lợi

Quyết định số 335/QĐ-ĐHTL ngày 12/2/2014: Ban hành Quy chế Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, viên chức của Trường Đại học Thủy lợi.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

  1. Quy chế này quy định về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức của Trường Đại học thủy lợi và điều kiện quyền lợi nghĩa vụ của cán bộ, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng.
  2. Quy chế này áp dụng đối với công chức, viên chức và lao động hợp đồng có đóng BHXH thuộc Trường Đại học Thủy lợi.
  3. Quy chế này không áp dụng đối với lao động hợp đồng vụ việc, tạm chờ tuyển dụng chưa đóng BHXH.

Nội dung chi tiết của Quyết định trong văn bản đính kèm tại:

1 Quy che Dao tao boi duong CBVC DHTL – 2014