Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Quyết định khen thưởng năm học 2019 – 2020 cho sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ Lợi

Quyết định khen thưởng năm học 2019 – 2020 cho sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Thuỷ Lợi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

PHÂN HIỆU

—————–

Số:  152 /QĐ-ĐHTL-PH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

    Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng năm học 2019-2020 cho sinh viên

———————————–

GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại tỉnh Bình Dương ban hành theo quyết định số 603/QĐ-ĐHTL ngày 12/5/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1656/QĐ-ĐHTL ngày 10/8/2016 về xét khen thưởng cho sinh viên của Trường Đại học Thủy Lợi;

Xét quá trình học tập, công tác và rèn luyện đạo đức của sinh viên K58, K59, K60 & K61 năm học 2019-2020;

Xét đề nghị của Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay tặng phần thưởng cho:

a) 03 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc”(danh sách 1 kèm theo)

  • Mức thưởng 500.000đ/sv

b) 15 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi” (danh sách 2 kèm theo)

  • Mức thưởng 200.000đ/sv

c) 82 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Tiến tiến” (danh sách 3 kèm theo)

Điều 2: Các Ông, Bà Trưởng ban Đào tạo và CTSV, Tài vụ, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 2.

– Lưu ĐT & CTSV, VT

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Nguyễn Đăng Tính

 

Bài Viết Khác

Cuộc thi ảnh Nét đẹp người cán bộ, viên chức Trường Đại học Thủy lợi

THÔNG BÁO Về cuộc thi ảnhNét đẹp người cán bộ, viên chức Trường Đại học …