Trang chủ / Hành chính / Thi đua khen thưởng / Quy chế thi đua, khen thưởng Trường Đại học Thủy lợi

Quy chế thi đua, khen thưởng Trường Đại học Thủy lợi

Quy chế thi đua khen thưởng Trường Đại học Thủy lợi (Ban hành kèm theo QĐ số 933/QĐ-ĐHTL ngày 05/06/2018 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Thủy lợi)

Tóm tắm Quyết định gồm có 07 CHƯƠNG :

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG;

CHƯƠNG II: SÁNG KIẾN;

CHƯƠNG III: DANH HIỆU VÀ TIÊU CHUẨN CÁC DANH HIỆU THI ĐUA;

CHƯƠNG IV: DANH HIỆU VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG;

CHƯƠNG V:  HỘI ĐỒNG THI ĐUA CẤP CƠ SỞ;

CHƯƠNG VI: QUY TRÌNH THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG;

CHƯƠNG VII:  TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Chi tiết đính kèm:

QuicheTDKT-DHTL2018